پکیج تصفیه فاضلاب هوازی
تصفیه هوازی فاضلاب به فراهم کردن بستر نگهداری از لجن فعال در کف استخر یا تصفیه خانه گفته میشود که با تزریق هوا به داخل فاضلاب در نهایت آب، غذا و اکسیژن مورد نیاز برای تغذیه باکتری ها آماده میشود

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی

آب ورودی به محیط های صنعتی و مسکونی پس از افزودهشدن مواد آلی مختلف از طریق مواد شوینده و فرآیندهای شیمیایی در دستگاه ها و تجهیزاتمختلف صنعتی، در نهایت به پساب های حاوی مواد آلی مضر تبدیل خواهند شد. ورود این موادآلی به محیط زیست نه تنها باعث آلوده شدن محیط و به خطر افتادن سلامت انسان می گردد،بلکه به سفره های آب زیر زمینی نیز آسیب های جدی وارد خواهد کرد. به همین منظور روشهای مختلفی برای تصفیه آب و فاضلاب معرفی شده اند که در دو گروه کلی تصفیه بی هوازیفاضلاب و هوازی تقسیم بندی میشوند. تصفیه هوازی فاضلاب به فرآیندی بیولوژیک گفته میشودکه باعث میشود باکتری ها و میکروارگانیسم های هوازی با مواد آلی واکنش برقرار نمودهو آنها را اصطلاحا هضم کنند. از شناخته شده ترین روش در این زمینه می توان به تصفیهفاضلاب با لجن فعال اشاره نمود.

در واقع تصفیه هوازی فاضلاب به فراهم کردن بسترنگهداری از لجن فعال در کف استخر یا تصفیه خانه گفته میشود که با تزریق هوا به داخلفاضلاب در نهایت آب، غذا و اکسیژن مورد نیاز برای تغذیه باکتری ها آماده میشود. بامصرف مواد آلی توسط باکتری های هوازی، توده های باکتری به هم انباشته شده و با سنگینشدن وزن آنها، در کف استخر ته نشین خواهند شد و فاضلاب زلال به خروجی انتقال پیدا میکند.

روش تصفیه فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب هوازی

در تصفیه فاضلاب به روش هوازی، میکروارگانیسم هایهوازی با تزریق اکسیژنی که به وسیله هواده ها به سیستم وارد می شود موادآلی را تجزیهکرده و فاضلاب را تصفیه می کند. شاید از مهم ترین فرآیند های هوازی بتوان به فرآیندهایلجن فعال متعارف، لجن فعال با هوادهی گسترده، MBBR،IFAS،لاگون های هوادهی و… اشاره کرد.

قلب این نوع پکیج های تصفیه فاضلاب بخش هوادهی آنها حساب می آید که هوادهی می تواند از دو طریق تزریق هوا و به حرکت در آوردن فاضلابانجام گیرد. تزریق هوا می تواند به وسیله دیفیوزر های تعبیه شده در کف مخزن به صورتعمقی و یا از طریق هواده های مکانیکی بر روی سطح انجام گیرد.

تامین اکسیژن مورد نیاز به روش به حرکت در آوردنآب به ۴ طریق صورت می گیرد:

·        هوادهیبشقابی یا سینی

·        هوادهینازلی یا فواره‌ای

·        هوادهیپیله‌ای

·        هوادهیسطحی

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی چگونه کار می کنند؟

تصفیه هوازی فاضلاب این گونه است که از آنجا کهاین موجودات به اکسیژن احتیاج دارند ، سیستم های هوازی به وسایلی برای تأمین اکسیژنبه زیست توده نیاز دارد با افزودن حوضچه های تصفیه فاضلاب (که با ایجاد یک سطح وسیعبرای ورود هوا به فاضلاب کار می کنند) ویا با استفاده از نوعی دستگاه هوادهی مکانیکیاین کار را انجام می دهند.

بسته به ترکیب شیمیایی فاضلاب در ارتباط با نیازهایپساب ، یک سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ممکن است از چندین فرآیند مختلف و انواع مختلفمیکروارگانیسم ها تشکیل شده باشد. آنها همچنین به روشهای عملیاتی خاصی نیاز دارند کهبسته به محیط مورد نیاز برای بهینه نگه داشتن نرخ رشد زیست توده برای جمعیتهای میکروبیخاص متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ، غالباً نیاز به نظارت و تنظیم هوادهی برای حفظسطح اکسیژن، محلول ثابت برای حفظ تکثیر باکتری های سیستم با سرعت مناسب برای برآوردننیازهای تخلیه است.

علاوه بر اکسیژن محلول، سیستم های بیولوژیکی اغلبباید از نظر جریان، بار، pH،دما و مواد مغذی متعادل باشند. تعادل ترکیبی از عوامل سیستم در جایی استکه فرآیند درمان بیولوژیکی می تواند بسیار پیچیده شود.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب هوازی مهاب

·        سهولتدر حمل و نقل

·        عدمنیاز به اپراتوری حرفه ای

·        تجهیزاتساده و راهبردی آسان

·        کاهشBOD و COD تا ۹۰%

·        سهولتدر آبگیری و مدیریت لجن

·        کاهشاستفاده از مواد شیمیایی

·        قابلیتتوسعه و افزایش ظرفیت پکیج در صورت افزایش میزان فاضلاب تولیدی

·        عدمنیاز به فضای قابل توجه برای احداث پکیج

·        کاهشهزینه های مربوط به بهره‌برداری و راه‌اندازی

·        کاهشمشکلات بهره‌برداری در مقایسه با روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی

انواع روش های هوازی تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش های هوازی یکی از بهترین گزینهها برای تصفیه خانه های بزرگ شهری می باشد که راندمان حذف BODو مواد آلی در آنها بسیار بالا است. با توجه به نوع فاضلاب و شرایطتصفیه خانه و ظرفیت و میزان پساب ورودی هر یک می توان از گزینه ها و روش های مختلفیبرای تصفیه هوازی فاضلاب استفاده نمود. رایج ترین شیوه های تصفیه هوازی فاضلاب عبارتنداز:

لجن فعال متداول با جریان پیستونی CPF

یکی از رایج ترین روش های تصفیه هوازی فاضلاب، استفادهاز فرآیند لجن فعال متداول با جریان پیستونی می باشد که به CPFنیز شناخته میشود. در این روش، بخش زیادی از لجن ته نشین شده در استخروارد حوضچه هوادهی میشود. به طوریکه حدود 25 تا 50 درصد از ورودی این حوضچه را لجنبرگشتی تشکیل می دهد. از دیگر ویژگی های این روش هوادهی بیشتر برای ورودی حوضچه و کاهشمقدار آن برای بخش های انتهایی آن می باشد. در این روش از تجهیزات هواده سطحی استفادهمیشود تا هوای مورد نیاز برای تغذیه باکتری ها تامین گردد.

لجن فعال اختلاط کامل CMAS

لجن فعال اختلاط کامل یا CMASبه نوع خاصی از فرآیند هوازی تصفیه فاضلاب گفته میشود که قبل از ورودبه مخزن هوادهی، ابتدا ذرات جامد معلق در پساب ها ته نشین می گردند. با انجام این عملبه تجهیزات هوادهی فشار کمتری وارد میشود. از دیگر ویژگی های بسیار مهم این روش میتوان به استفاده از همزن های بزرگ و قوی برای هوادهی بهتر و بیشتر اشاره نمود.

تثبیت تماسی CSAS

از بهترین روش های تصفیه هوازی فاضلاب برای محیطهای بیمارستانی و درمانی می توان به تثبیت تماسی CSASاشاره نمود. در ساختار کلی این روش تصفیه دو مخزن وجود دارد که برایتماس و تثبیت مورد استفاده قرار میگیرند. پساب ها در مخزن تماس حدود 60 دقیقه قرارمیگیرند و در این بازه زمانی مواد آلی توسط باکتری ها تغذیه خواهند شد. مواد معلق وکلوئیدها برای تجزیه وار مخزن تثبیت میشوند.

هوادهی گسترده EAAS

در تصفیه خانه های کوچک با پیاده سازی روش هوازیهوادهی گسترده EAAS می توان راندمان حذف مواد آلی را تا حد زیادی افزایش داد. در این روش ابتدابه کمک آشغالگیرها ذرات جامد معلق از پساب ها حذف شده و در نهایت به کمک هواده عمقییا دیوفیوزر و هواده های شناور حجم زیادی از هوا به سیال تزریق می گردد. لجن مورد استفادهدر این روش حدود 20 تا 30 روز سن داشته و مدت زمان نگهداری هیدرولیکی حدود 24 ساعتخواهد بود.

از دیگر روش های رایج که برای فرآیندهای هوازی تصفیهفاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند می توان به کانال اکسیداسیون، رآکتور ناپیوسته متوالیSBR ، فرآیند اوربال، رآکتور بیولوژیکیغشایی MBR اشاره نمود.

YOUR REACTION?

Disqus Conversations